www.printguide.info
http://prepressbg.com/forum/

Опаковка за ЕС
http://prepressbg.com/forum/viewtopic.php?f=39&t=7878
Страница 1 от 1

Автор:  george.merlin [ 28 Авг 2009, 13:48 ]
Заглавие:  Опаковка за ЕС

Здравейте, не съм много навътре в нещата, затова моля някой да ме просветли. Бих искал да питам следното:

1. Опаковките ще се печатат на някаква сръбриста хартия (не съм вижда до сега) За тази хартия трябват ли ми сертификати някакви?
2. Пропуснах да кажа, че опаковките са за готови зеленчуци в тарелки. Т.е. самите зеленчуци са си опаковани в прозрачни пластмасови кутийки, а им трябва външна опаковка за представителност. Какви сертификати трябва да сложа на тея опаковки, понеже ще се изнасят в ЕС?
3. Как да разбера дали хартията е рециклируема или не?

Изобщо всичко, което смятате, че трябва да си изясня относно такива опаковки ще се радвам да споделите.

Автор:  awitohol [ 28 Авг 2009, 14:02 ]
Заглавие: 

За да разбереш дали хартията е рецклируема, трябва да говориш с доставчика й. Относно знаците:

Цитат:
„Der Grüne Punkt” е единствено знак за финансов принос и като такъв тя не е нито символ за рециклиране, нито етикет за екологосъобразност.

Марката „Зелена точка” на опаковката означава, че за тази опаковка е платена вноска към съответната национална организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки, учредена в съответствие с принципите на Директива 94/62/ЕС и съответното национално законодателство.


всеки останал знак също се поставя при определни условия.
Сертификати за какво трябва да слагаш? За опаковката или за съдържанието - зашото ако е за съдържанието трябва да ти ги каже производителя - също така той трябва да ти каже дали си е платил таксата към някоя организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки, за да може да ползваш съответния знак за рециклируемост.

Автор:  george.merlin [ 28 Авг 2009, 16:16 ]
Заглавие: 

Благодаря за отговора. Предстоят ми разговори с печатницата и собственика на фирмата...ясно.

Автор:  george.merlin [ 01 Сеп 2009, 20:12 ]
Заглавие: 

Имам още един въпрос:

Какво означават знаците на долната снимка и от къде мога да науча инфо за тях - кога се слагат, какви разрешителни трябват и мога ли от някъде да ги сваля векторни?

Изображение

Автор:  george.merlin [ 01 Сеп 2009, 20:20 ]
Заглавие: 

вметка към предния ми пост - знам за "Зелената точка", но другите основно са ми непонятни. Аз и за зелената точка не знам дали производителят е платил такса, ама ми каза да сложа...

Автор:  The Fish [ 01 Сеп 2009, 20:43 ]
Заглавие: 

Вторият знак - го знаеш разбрах.
Третият и четвъртият - знаците за рециклиране. В четвъртия обикновено стои цифра а под него няколко букви. Какви са - виж в наретбата за опаковките. Миисля че преди известно време бях пускал линк или сами яфайл тук във форума.
За всеки един материал който се използва ознчението е различно.
Тия знаци задължително трябва да стоят на коя да е опаковка.
За първия знак не съм много сигурен но мисля че е руски. Не съм се ровил за него и нямам инфо.
Дано да съм ти помогнал.

Автор:  ValBo [ 01 Сеп 2009, 20:54 ]
Заглавие: 

http://picto.mania.ru/

тук ги има повечето

Автор:  HACKO [ 01 Сеп 2009, 21:42 ]
Заглавие:  Re: Опаковка за ЕС

george.merlin написа:
...тея опаковки, понеже ще се изнасят в ЕС?...


тея, дето ще изнасят в ЕС да го мислят ;)
ниe сме в ЕС и всичко е отбелязано в закони и наредби...
всеки производител си ги знае


ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ написа:
Глава трета.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВАНЕТО, ЕТИКЕТИРАНЕТО, ПРЕДСТАВЯНЕТО И РЕКЛАМАТА НА ХРАНИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 31 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 14.04.2006 Г.)

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2006 г., в сила от 14.04.2006 г.) (1) За опаковането на храни и за контакт с храни се използват само материали и предмети, включително активни и интелигентни материали и предмети, произведени в съответствие с добра производствена практика по такъв начин, че при нормални и предвидими условия за употреба не пренасят в храната свои съставни части в количества, които представляват опасност за човешкото здраве или водят до неприемливи промени в състава на храната или до влошаване на органолептичните характеристики на храната.
(2) Етикетирането, представянето и рекламирането на материали и предмети, предназначени за контакт с храни, не трябва да заблуждават потребителите.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2006 г., в сила от 14.04.2006 г.) (1) Министърът на здравеопазването и министърът на околната среда и водите определят с наредби:
1. специфичните изисквания към активните и интелигентните материали и предмети, предназначени за контакт с храни;

2. списъка на субстанциите, разрешени за използване при производство на материали и предмети за контакт с храни, критериите за тяхната чистота и специфичните условия за използването на субстанциите и/или материалите и предметите, в които те се използват;

3. списъци на разрешените субстанции, вложени в активни или интелигентни материали и предмети за контакт с храни, на активните или интелигентните материали и предмети и при необходимост - специфичните условия за използване на тези субстанции и/или материалите и предметите, в които са вложени;

4. допустимите граници на специфична и обща миграция на съставки от материалите и предметите във или върху храните, с които те влизат в контакт;

5. основните правила за осигуряване на съответствието, за извършване на контрол на материалите и предметите, влизащи в контакт с храни, и на субстанциите, от които са направени, както и правилата, свързани с вземането на проби и методите за анализ;

6. изискванията за етикетиране и начина, по който се обозначава, че материалите и предметите са предназначени за контакт с храни.

(2) (В сила от 01.01.2007 г.) Пускането на пазара и употребата на субстанции, различни от определените в списъците по ал. 1, т. 2 и 3, се извършва само след оценка и получаване на разрешение по реда на Регламент 1935/2004 на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз.

(3) (В сила от 01.01.2007 г.) За получаване на разрешение за включване в списъците по ал. 1, т. 2 и 3 лицето, което желае да пусне на пазара нова субстанция, подава писмено заявление в Министерството на здравеопазването.

(4) (В сила от 01.01.2007 г.) Заявлението съдържа:

1. данни за заявителя:

а) име, единен граждански номер, номер на документа за самоличност и постоянен адрес - за физическите лица;

б) наименование, седалище, адрес на управление и идентификационен код БУЛСТАТ - за едноличните търговци и юридическите лица;

2. техническо досие, съдържащо информация в съответствие с Ръководството за оценка на безопасността на субстанциите на Европейския орган по безопасност на храните;

3. резюме на техническото досие.

(5) (В сила от 01.01.2007 г.) Министерството на здравеопазването в срок 14 дни уведомява писмено заявителя, че заявлението е получено, като изрично посочва датата на получаването му.

(6) (В сила от 01.01.2007 г.) Министерството на здравеопазването незабавно информира и изпраща за становище заявлението по ал. 4, както и всяка друга допълнителна информация, предоставена от заявителя, на Европейския орган по безопасност на храните в съответствие с изискванията на Регламент 1935/2004.

(7) (В сила от 01.01.2007 г.) Изменението, временното прекратяване и отнемането на разрешение се извършват по реда, предвиден в Регламент 1935/2004.

(8) (В сила от 01.01.2007 г.) Материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, се придружават от декларация за съответствие с приложимите към тях изисквания.

(9) (В сила от 01.01.2007 г.) Производителите и търговците на материали и предмети, предназначени за контакт с храни, спазват изискванията по отношение на проследимостта им, определени в Регламент 1935/2004.
Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2006 г., в сила от 14.04.2006 г.) Производителите и търговците на храни са длъжни да предлагат на потребителите в страната храни, етикетирани на български език. Допуска се данните на етикета освен на български език да бъдат обявени и на други езици.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2003 г.) При етикетирането на храните не се допускат обозначения, които приписват или подсказват свойства на храните, свързани с предпазване от възникването или с лекуване или диагностика на болести при човека.

(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2006 г., в сила от 14.04.2006 г.) Етикетирането, рекламирането и представянето на храните, включително тяхната форма, външен вид, опаковка, опаковъчен материал или предмет, начин на търговско аранжиране и подредба, и наличната информация за тях в медиите не трябва да заблуждават потребителите.
Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2006 г., в сила от 14.04.2006 г.) При етикетирането на храната се включват данни за наименованието, под което храната се продава, списък на съставките на храната и количество на някои от тях, количествено съдържание на ГМО и уникалния му код, срокът на трайност на храната и условията, при които трябва да се съхранява, нетното количество на предварително опакованите в отсъствие на потребителя храни, име/фирма, седалище и адрес на производителя или на лицето, което пуска храната на пазара, държавата на произход при храни от внос, маркировка за обозначаване на партидата, към която принадлежи храната, указания за употреба, ако е необходимо, както и действителното обемно алкохолно съдържание за напитки, съдържащи повече от 1,2 % vol.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Министърът на здравеопазването, съгласувано с министъра на земеделието и продоволствието определя с наредба условията и изискванията за представянето на хранителната информация при етикетирането на храните.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2006 г., в сила от 14.04.2006 г.) Министерският съвет определя с наредба изискванията за етикетирането и представянето на храните.


НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ХРАНИТЕ

ако спазиш закона и Изображение да сложиш на етиката - няма да е грешно ;)

Автор:  george.merlin [ 01 Сеп 2009, 22:40 ]
Заглавие: 

Благодаря за отговорите. Възникна обаче още един въпрос - с баркода.

Желанието на шефа е да е на метализирана хартия (научих я каква е. нямала си име, просто била метализирана) и няма да слагам допълнителен бял цвят само заради някакъв си баркод. Та, баркода може ли да не е на бял фон? дали четците в магазините ще имат проблем с това? Става дума за фон CMYK: 5,5,5,10

Поне този проблем да премахна в ранен стадий, че и без това днес клиента звъни и казва нови размери на тия кутийки и аз все чертая и чертая, а от печатницата смятат ли, смятат оферти... Тая кутийка все му се вижда малка :lol: казвам му, по-стегнато да е, да не хлопа, ама той - не. Издувало се отзаде малко. После като получи готовата продукция ще дойде да ми каже: ама те хлопат сега тарелките в тия кутии, защо си ги направил така... Имам чувството, че колкото време се бавя с готовия файл за експонация, толкова повече ще расте тази кутийка. Накрая ще се наложи да правя кашон...

ама айде това не е темата за оплаквания... :)

Автор:  HACKO [ 02 Сеп 2009, 07:36 ]
Заглавие: 

темата за цветовете на баркодовете: http://www.prepressbg.com/forum/viewtop ... 16&start=4

Автор:  george.merlin [ 02 Сеп 2009, 10:05 ]
Заглавие: 

Ясно, ще пускам допълнителни цветове. Шефът после ще ме гледа намръщено една седмица, ама какво да се прави. Щом иска такава хартия (щото конкурентите са с такава, няма той да е с друга, я) и иска и баркод да има, трябва повече да се изръси. Те, конкурентите, между другото, нямат баркод на опаковките си. Даже и кодът не е изписан някъде. Да се чуди човек как в магазините им обработват продуктите?

Искам да благодаря на всички, които отговориха на въпросите ми и ми помагат. Истината е, че съм студент (книгоиздаване) и досега основно правех визитки и брошурки в по-малки тиражи на дигитален дубликатор. За първи път ще пускам офсет. Прадядо ми беше печатар и щеше да ми е от голяма полза, ако беше доживял до интереса ми от работата му (като другия ми прадядо, но той беше милиционер :) , а след пенсията си - билкар) Сега няма кой да ми помага и се опитвам от интернет и една книжка на "Асеневци" да схвана основните работи. За всяко нещо си има първи път. Поне моят първи път ще е в печатницата на дядо ми, но пък колегите са други. Но се отклоних много... благодаря отново. Вероятно ще имам и други въпроси, но май е по-добре да пиша в раздел "начинаещи" Wink

Автор:  benev [ 02 Сеп 2009, 13:14 ]
Заглавие: 

Относно първият знак от поредицата по горе(HACCP) - http://bg.wikipedia.org/wiki/HACCP
Както при останалите знаци, този не може да се сложи самоцелно. Фирмата производител трябва да мине сертифициране по HACCP за да стои този знак на крайният продукт.

Автор:  george.merlin [ 02 Сеп 2009, 14:38 ]
Заглавие: 

Той ми показа някакъв етикет дето си правили пред време и имат знаците, за които питам. Всъщност това е скан на етикета им. НАССР го намерих логото, но се различава с това на този етикет. Вероятно няма да е проблем. Не намерих само знака с кошчето, който май е някакъв български.

Автор:  george.merlin [ 02 Сеп 2009, 21:10 ]
Заглавие: 

george.merlin написа:

Изображение


Имам следния въпрос. Определям го по-скоро като етичен:

Последният от тези знаци е знак, който показва от какъв материал е опаковката и съответно на каква обработка се подлага за рециклиране. Питах шефа, дали да слагам такъв знак, той ми даде пробния им етикет, изработен отдавна. Именно част от този етикет е и това изображение. Но на знака, който предишният им дизайнер е сложил, липсват знаците. В стрелкичките трябва да пише един номер, а отдолу буквено съкращение.

Моя работа ли е да се интересувам от това по какъв начин точно се изписват тези знаци или производителят трябва да следи това и да го изисква от мен?

Защото нито шефа, нито техноложката във фабриката се заинтересуваха като им казах, че има наредби за опаковките и те трябва да отговарят на именно тези изисквания, че трябва да имат договор с фирма за оползотворяване на опаковки и т.н. Подобно нещо е и с баркодовете. Правя кутийки за четири различни продукта и за всеки от тези продукти трябва отделен уникален баркод. Техноложката обаче ми даде само един.

Един вид излиза, че ме наемат да правя дизайн, а аз всъщност търся изисквания, наредби и закони за това, какви данни трябва да ми дадат. И почвам да ги гоня из офиси да ми дават разни кодове и сигнатури. А би трябвало като отида и те да изискват от мен да слагам тези кодове.

Да се напъвам ли да им искам кодове или да слагам само това, което те счетат за необходимо да ми дадат?

Автор:  awitohol [ 02 Сеп 2009, 21:40 ]
Заглавие: 

Проявата на съвест е много хубаво нещо и те поздравявам за което - но най-много да си докараш проблеми с клиента - малко е крива работата да ти кажа честно...

Автор:  sami [ 03 Сеп 2009, 02:14 ]
Заглавие: 

Абсолютно си е работа на производителя да знае какво трябва да съдържат етикетите му. На предпечатаря-дизайнер му е работа те да излезат добре напечтани и да са спазени графичните изисквания.
Като гледам ситуацията ми е до болка позната - ти ги напечатай, пък после ще ти кажем кое не е наред. Предполагам са тарикати. Щом нямат персонал, който да следи за тези неща, а чакат да дойдат ония с кочана с глобите. Сигурно и договор нямаш сключен, камо ли приемно-предавателни протоколи. Но поне едно можеш да направиш, т.е. като се замисля - две: в1 - прощаваш се с предполагам скромния хонорар и спиш спокойно. в2 - много искаш да си предпечатар и това е твоят златен шанс. Правиш опаковките, после те ти ги връщат и ти плащаш още един печат. Съпроводено с ен на брой безсънни нощи. Ако избереш 2 - непременно си направи някакво подобие на приел-предал. Разпечатка с подпис приел. Поне.

Автор:  george.merlin [ 03 Сеп 2009, 08:49 ]
Заглавие: 

Имам договор, но наистина за скромните 120 лева,което за истинския собственик на марката не е проблем, понеже е испанец и всичко му е в евро. Аз обаче отговарям пред българския представител и ако бях поискал повече щеше да каже: сори майна ама за някаква си кутийка да ми искаш повече от 120 лева...

Ще говоря еднократно с техноложката. Ако нито тя, нито шефът (българския) се заинтересуват, слагам каквото ми дадат. (Ако ми дадат). Пък после след печата, ако се окаже, че им трябва още нещо, ще ми платят по нов договор да отстраня проблемите и те ще си платят печата. По договор имам да правя само дизайна. Предпечата и печата не са записани в договорните ми задължения.

Автор:  george.merlin [ 03 Сеп 2009, 12:43 ]
Заглавие: 

Намерих доста голямо инфо за знаците. Може да е от полза и на някой друг.
Инфото се оказа, че е от сайта на едно сдружение, с което имаме общо минало, а аз да се избия да търся в нета... :)

Дано е от полза: http://www.mladite.com/index.php?level=121

Автор:  The Fish [ 03 Сеп 2009, 19:15 ]
Заглавие: 

Бравос. Открил си топлата вода :D
А по отношение на проблемите ти с поръчителите на опаковката - свиквай. В тоя бранш е така. Иначе не е интересно.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/